Pravidla soutěže

Pravidla soutěže:

 1. Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Linhart Marketing s.r.o., se sídlem Jakoubka ze stříbra 781/ 44, Olomouc, 779 00, IČ: 28644387, DIČ: CZ28644387 (dále jen organizátor) a společnost LJV Tronix, s.r.o., se sídlem Nové sady 899/2, Staré Brno, 60200 Brni, IČ: 06927971, DIČ: CZ06927971 (dále jen organizátor).
 2. Soutěž je realizována formou soutěžního úkolu, kdy účastník soutěže zodpoví na soutěžní úkol. Doba trvání soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je uvedena v zadání soutěže. Do soutěže jsou zařazeny pouze odpovědi, které budou vyplněny během pořádání akce. O výherci se rozhoduje na základě losování z odpovědí organizátor soutěže, tedy firmy Linhart Marketing, s. r. o. aLJV Tronix, s.r.o. Díky losovacímu mechanismu dojde k výběru výherce, který bude následně kontaktován za účelem získání kontaktních údajů pro zaslání výhry.
 3. Výše uvedené soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 4. Výhra je stanovena organizátorem soutěže a zveřejněna. Po ukončení soutěže bude výhercům předána výhra, která je stanovena v soutěžním příspěvku.
 5. V případě, že se výherce neozve do týdne od vyhlášení, nárok na výhru propadá.

Ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje odesláním formuláře organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, emailový a telefonní kontakt) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

Závěrečná ustanovení a podmínky soutěže

 1. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
 2. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. 
 3. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození při případném doručování hmotné výhry. 
 4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
 5. Změna pravidel pořadatelem vyhrazena.
 6. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. 


Tato pravidla vstupují v platnost dne 26. 09. 2022

Další informace hledejte na webové stránce detsketaburety.cza oficiální facebookové stránce Dětské taburety.


Těšíme se na společné soutěžení
Tým LJV Tronix, s.r.o. a Linhart Marketing s. r. o.

Zpět do obchodu
Jak nakupovat | Pravidla soutěže | Obchodní podmínky | GDPR - Ochrana osobních údajů